Contact

Mailing Address

Văn phòng Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt
Nhà A25, Trường Đại học Đà Lạt
Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
ĐT: (+84) 263 3 555 131
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn
Website: http://tckh.dlu.edu.vn/

Editorial Office of Dalat University Journal of Science
A25 Building, Dalat University
01 Phu Dong Thien Vuong Street, Dalat, Lamdong
Tel: (+84) 263 3 555 131
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn
Website: http://tckh.dlu.edu.vn/

                                                                                                                                   Photo: Hà Hữu Nết

Principal Contact

Nguyen Van Tuan
Managing Editor
Dalat University Journal of Science | Dalat University, Vietnam

Support Contact

Mai Thị Hoa
Phone: (+84) 359486903