People

Editorial Board (Journal Section: Natural Sciences and Technology)

Trịnh Thị Tú Anh, Dalat University, Viet Nam

Lê Hoài Bắc, University of Science, Vietnam National University Ho Chi Minh City, Viet Nam

Nguyễn Đăng Chiến, Dalat University, Viet Nam

Lê Ngọc Chung, Dalat University, Viet Nam

Trần Hữu Duy, Dalat University, Viet Nam

Lê Bá Dũng, Dalat University, Viet Nam

Hồ Mạnh Dũng, Center for Nuclear Technology HCM City, Viet Nam

Nguyễn Ngọc Lâm, Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viet Nam

Tạ Lê Lợi, Dalat University, Viet Nam

Phan Thanh Sơn Nam, University of Technology, Vietnam National University Ho Chi Minh City, Viet Nam

Dương Tấn Nhựt, Tay Nguyen Institute of Scientific Research, Viet Nam

Nguyễn Hữu Toàn Phan, Tay Nguyen Institute of Scientific Research, Viet Nam

Võ Phương Bình, Dalat University, Viet Nam

Bùi Thọ Thanh, University of Science, Vietnam National University Ho Chi Minh City, Viet Nam

Đặng Đức Trọng, University of Science, Vietnam National University Ho Chi Minh City, Viet Nam

Shih-Hsuan Yang, National Taipei University of Technology, Taiwan,