Huy, Đặng Đức, Nong Lam University Hochiminh City, Viet Nam