Yến, Đỗ Thị Bạch, College of Arts and Culture Tours Nha Trang, Viet Nam