Tiên, Đoàn Phan Thảo, Nhatrang Institute of Technology Research and Application, Viet Nam