Phúc, Đoàn Thị, Ton Duc Thang University, Viet Nam