Minh, Bùi Đức, Ho Chi Minh City College of Transport, Viet Nam