Shih, Chun Hsing, The Department of Electrical Engineering, National Chi Nan University, Nantou, Taiwan, China