Hiên, Dương Thị Thanh, The Faculty of Physics, Dalat University, Viet Nam