Giang, Hoàng Lương, The Team of Chemistry - Biology - Technology, Chu Van An High School, Binhdinh