Hậu, Hoàng Việt, Faculty of Biology, Dalat University, Viet Nam