Thanh, Lê Hoàng, The Faculty of Information Technology, Nhatrang University, Viet Nam