Hoa, Lương Nguyễn Hoàng, Ministry of Public Security, Viet Nam