Việt, Lưu Thị Hồng, Faculty of Oriental Studies, Dalat University, Viet Nam