Linh, Lữ Hoàng Trúc, The Faculty of Biology, Dalat University, Viet Nam