Chiến, Nguyễn Đăng, The Faculty of Physics, Dalat University, Viet Nam