Nam, Nguyễn Thị Phương, School of Foreign Languages, Travinh University, Viet Nam