Hương, Nguyễn Thị Thu, Department of Information Technology, Le Qui Don University, Viet Nam