Toàn, Nguyễn Thị, Department of Mathematics, Vinh University, Viet Nam