Tiên, Nguyễn Thanh Thủy, The Faculty of Biology, Dalat University, Viet Nam