Sơn, Nguyễn Trường, Vietnam Military Academy, Viet Nam