Kiên, Nguyễn Trung, The Military Technical Academy, Viet Nam