Hạ, Nguyễn Văn, Khoa Hóa học, Trường Đại học Đà Lạt, Viet Nam