Quế, Nguyễn Xuân, Baria-Vungtau University, Viet Nam