Ngoan, Phạm Thị Kim, The Information Technology Faculty, Nha Trang University, Viet Nam