Nghĩa, Trương Khánh, The Military Technical Academy, Viet Nam