Hà, Trương Thị Thu, Hanoi University of Business and Technology, Viet Nam