Tuân, Trần Thị, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn, Viet Nam