Sơn, Trần Trịnh Minh, Thang Long Gifted High School, Dalat, Viet Nam