Tòng, Võ Bá, Thap Muoi Highschool, Dongthap, Viet Nam